Uppdragserfarenhet

 • Energikartläggning LKAB Svappavaara Kulsinter- och Anrikningsverk.
 • Energikartläggning för HJ Mek i Eslöv AB
 • Energiberäkningar för kvarter 4 nya Kiruna centrum
 • Ventilationskontroller och energiberäkningar för Jokkmokkshus AB.
 • Projektledare ombyggnation av värmeåtervinning för gruvventilation.
 • Projektledare ombyggnation av fordonstvätt.
 • Projektledare renovering hetvattenpanna 30MW.
 • Energiberäkning 2 flerbostadshus. Kund Processbygg i Tjörn AB
 • Energiberäkning för ny skolbyggnad.
 • Framtagande av underhållsplaner för tre stycken hetvattenpannor.
 • Utredning av värmesystem nybyggnationer (kund Veidekke).
 • Projektledare ny rökgaskondensering pelletsverk.
 • Projekteringsledare för ombyggnation av ventilationsanläggningar i pelletsverk.
 • Energibesiktning av 17 byggnader i Riksgränsen & Björkliden (bla. Hotell).
 • Upprättande av underhållsplaner för industrianläggningar.
 • Samordningsledare för infrastruktur för stadsflytt i Kiruna.
 • Energiberäkningar för nybyggnation av bostadshus med 100 lägenheter.
 • Energideklaration byggnad tillhörande Lunds Domkyrka.
 • Energideklarationer KirunaBostäder, bl.a. brandstationer och äldreboenden.
 • Projektering av tilluftsventilation LKAB Svappavaara.
 • Projekteringsledning avisningsanläggning för tågvagnar.
 • Samordningsledning infrastruktur stadsomvandling Kiruna.
 • Projektering av ventilation- och kylanläggningar för ställverk.
 • Projekteringsledning för malmlossningsanläggning i Kiruna.
 • Projektering av vattenförsörjning till polymerblandare.
 • Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) av flertalet fastigheter.
 • Energikartläggning av äggproduktionsanläggningar (kund Blenta).
 • Energianalyser för vattenpumpning vid underjordsgruva.
 • Projekledare för fläktinstallationer i pelletsverk.
 • Förprojektering- och projekteringsledning för renovering av rökgaskylare i pelletsverk.
 • Energiberäkningar för Sydsvenska Hus
 • Energideklaration Camp Ripan, Kiruna
 • Projekteringsledning för värmeåtervinning från dammutsug.
 • Projekteringsledning för värmeåtervinningsanläggning för gruvventilation.
 • Projektledning för installation av ljuddämpare för gruvventilation.
 • Energiutredning inklusive energieffektiviseringsförslag för Arctic Color i Porjus. På uppdrag av NENET.
 • Projekt-,projekterings- samt byggledning för byggnation av en pumpstation vid gruvberget i Svappavaara.
 • Projektledning installation av cirka 50 energimätare.
 • Dimensionering av värmesystem för återvinning av spillvärme från kompressor.
 • Beräkning av kylenergibehov för driftrum i Anriknings- och Pelletsverk.
 • Utsättningar av markledningar inom LKAB:s industriområde.
 • Energibalansberäkningar för lokaler, specialbyggnader och villor.
 • Injustering av värmesystem.
 • Injustering av kylsystem.
 • Dimensionering av fjärrvärmeväxlare för industribyggnader i Svappavaara.
 • Delprojektledare för utbyte avgaspanna.
 • Dimensionering av tubvärmeväxlare för kylning av avgaspanna.
 • Energideklarationer av LKAB:s industribyggnader i Kiruna. Total area cirka 68 000 kvm.
 • Projekteringsarbete för återvinning av gruvventilationsluft.
 • Projekt- och byggledning av värme- och ventilationsanläggningar LKAB Kiruna.
 • Utredning av energiförbrukning för gruvventilation i Kiruna.
 • Utredning av potentiell ventilationsminskning/energibesparing vid utbyte av kraftkällor på underjordsfordon. Beställare LKAB och Rock Tech Center.
 • Utredning av sänkt ventilationsbehov vid utbyte av dieseldrivna lastmaskiner till eldrivna vid LKAB Malmberget.
 • Energideklarationer för ett stort antal byggnader, så väl villor som flerbostadshus och specialbyggnader. Bland annat Söderbergs Fastigheter i Örebro, Aspa Herrgård utanför Askersund och Hotell Rallaren i Kiruna.
 • Energieffektivisering av byggnader inom LKAB:s industriområde.
 • Projektledning i förbättring av ventilationen i världens största pellet- och anriktningsverk.
 • Upprättande av underlag inför investeringsbeslut avseende utbyte av en av LKAB:s avgaspannor.
 • Upprättande av underlag inför investeringsbeslut avseende utbyte av styrsystem för ventilation i LKAB.
 • Upprättande av förfrågningsunderlag inför reparation av byggnadskropp.
 • Förslag av energibesparande åtgärder inför produktionsstopp i LKAB:s anläggningar.
 • Beräkning av LKAB:s interna fjärrvärmepris samt beräkning av oljebesparing vid energieffektiviseringar.
 • Upprättande av underlag för utbyte av en oljepanna LKAB Kiruna.
 • Inventering av mediamätare LKAB Svappavaara.
 • Inventering av mediamätare LKAB Kiruna.
 • Projektledning av installation av tryckluftsmätare LKAB Kiruna.

Meritförteckning